Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag SA. (LiST)

Stiftet 01.01.2002.

 

Vedtekter

Gjelder fra 01.01.2002.
Endret i ekstraordinært årsmøte 30.11.2006.
Endret i årsmøte 17.04.2012.

 Hovedkontor:  Avdelingskontor:
 Hemne Orkdal
Trondheimsv. 6 Nøsensenteret
7200 Kyrksæterøra 7320 Fannrem
Tlf: 41580070 Tlf: 41580070
Mob: 99357904 Mob: 97183310
Faks: 72460061
Mail: aase.torevik@n-lt.no Mail: list@n-lt.no

 

Organisasjonsnummer 971382112

§ 1. ORGANISASJON.

Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag SA, organisasjonsnummer 971382112, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar, vekslende kapital og medlemstall. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for lagets gjeld.
Lagets administrasjon ligger i Hemne Kommune.

§ 2. FORMÅL.

Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag SA sin hovedoppgave er å skaffe kvalifisert avløsning slik at medlemmene får regelmessig fritid, avlastning i onnetider og avløsning under sykdom m.m. Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag SA kan også administrere/ koordinere andre former for samarbeidstiltak, som kan være med å forbedre medlemmenes driftsresultat, arbeidssituasjon og velferd. Det kan også være naturlig å yte andre tjenester som styrker landbruket, eller være utviklende for lokalmiljøet.

§ 3. ANSVAR MV.

Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag SA skal stå som arbeidsgiver for administrasjonen og kan ansette avløsere og annen arbeidskraft med tilhørende arbeidsgiveransvar. Arbeidsgiveransvaret skal stå i forhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

§ 4. MEDLEMSSKAP/ANDELER.

Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag SA skal være åpent for brukere som har rett til tilskudd for avløserutgifter og/eller har fått utbetalt produksjonstilskudd etter forskrift om areal og kulturlandskapstillegg. Hvert medlem (driftsenhet) tegner seg for en andel. Hver andel er pålydende kr 100.- som betales inn. Andelen forrentes ikke. Andelen følger landbrukseiendommen. Ved eier/brukerskifte blir andelen overført til ny eier dersom utmelding ikke foreligger. I tillegg kan styret fastsette en administrasjonsavgift.

§ 5. ANVENDELSE AV ÅRSOVERSKUDD.

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:
Godskrivning av lagets egenkapital
Etterbetaling (jfr. Samvirkeloven § 27.)
Avsetning til etterbetalingsfond (Jfr. Samvirkeloven § 28)

§ 6. RETTIGHETER OG PLIKTER.

Hvert medlem har rett til hjelp for å skaffe arbeidskraft/ avløsning som er best mulig tilpasset deres behov. Medlemmene må til enhver tid rette seg etter de lover og regler som gjelder for velferdsordningen. Når laget står som arbeidsgiver for arbeidstakerne og lønner disse, har hvert medlem plikt til å betale sine kostnader til rett tid. Økonomiske forhold til Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag SA må være i orden for å være valgbar som tillitsvalgt.

Laget skal ha tilgjengelig, og gi medlemmene informasjon og rettledning om gjeldende lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet. Laget skal ha oversikt over krav som er særlig viktig for bedriften.

Hvert medlem har ansvar for at arbeidsmiljøloven på gården er i samsvar med gjeldende regler i arbeidsmiljøloven, og har plikt til å gi informasjon og opplæring til arbeidstakerne etter gjeldende krav i AML og KSL. Refusjon som blir utbetalt på feilaktig grunnlag er vedkommende medlems økonomiske ansvar. Medlemmet må tilbakebetale beløpet når krav om dette blir sendt. Medlem som blir påført ansvarsskade, har selv det økonomiske ansvaret for egenandelen ved forsikringsoppgjøret. Skaden må skyldes uaktsomhet og være gjort av arbeidstakeren under arbeid.

§ 7. UTMELDING/ EKSKLUSJON.

Medlemskap er bindende fra innmeldingsdato. Utmeldingsfristen er 6 måneder regnet fra den dagen meldingen om utmelding kom frem til laget. Medlem som overtrer vedtektene eller bestemmelser gitt i medhold av disse eller på annen måte unnlater å oppfylle sine forpliktelser overfor laget, kan ekskluderes fra laget. Styret kan fremme slikt krav. Styret kan også fremme krav om erstatning for det tap laget er påført. Senest 8 dager før styret behandler saken, skal medlemmet varsles skriftlig og innen rimelig frist gis adgang til å uttale seg. Medlemmet kan anke styrevedtaket inn for årsmøtet. Ved utmelding/ eksklusjon har medlemmet krav på å få tilbakebetalt andelsinnskuddet såfremt lagets økonomi gir rom for det. Innbetalt administrasjonsavgift blir ikke tilbakebetalt. Det kan heller ikke stilles krav om andel av lagets midler/ formue. Utmeldt/ ekskludert medlem kan ikke ha tillitsverv i laget. Medlem som er utelukket, kan etter begrunnet søknad til styret bli opptatt på nytt.

§ 8. ÅRSMØTET.

Årsmøtet er lagets øverste myndighet og holdes innen utgangen av april hvert år. Innkalling vedlagt sakliste, årsmelding, regnskap, årsplan og budsjett sendes aktive medlemmer skriftlig med 14 dagers varsel. Passive medlemmer (medlemmer som ikke lønner under LiST sitt org.nr.) sendes skriftlig innkalling med 14 dagers varsel. Årsmøtepapirene kan passive medlemmer få tilsendt med henvendelse til kontoret. Saker som et medlem ønsker å behandle på årsmøtet, må være kommet skriftlig til styret 4 uker før årsmøtet holdes. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller 1/3 av medlemmene krever det. Hvert medlem/ driftsenhet har 2 stemmer. Medlemmene kan representeres ved skriftlig fullmakt, men ingen kan møte med mer enn en fullmakt. Gyldig vedtak krever simpelt flertall, hvis ikke vedtektene krever noe annet. Ved stemmelikhet avgjør møtelederens stemme, unntatt ved personvalg hvor stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Det føres protokoll for årsmøtet. Protokollen underskrives av to medlemmer valgt av årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:
Godkjenning av innkalling og sakliste.
Valg av møteleder og referent.
Valg av to medlemmer til å skrive under møteboka.
Styrets årsmelding.
Regnskap og revisjonsmelding.
Arbeidsplan for kommende år.
Godtgjørelse til tillitsvalgte.
Budsjett for kommende år.
Valg.
Valg av styremedlemmer for 2 år
Valg av 3 varamedlemmer i nummerorden til styret, velges for 1 år.
Valg av leder for 1 år.
Valg av nestleder for 1 år.
Valg av revisor.
Valg av medlemmer til valgkomiteen, 2 eller 3 medlemmer velges for 3 år. Valg av 2 varamedlemmer i nummerorden til valgkomiteen, velges for 1 år.
Andre saker som er med i innkallingen.

§ 9. STYRET.

Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag SA skal ledes av et styre på til sammen (6) medlemmer. Det bør være en fra hver kommune som bedriften omfatter fem (5.) Disse skal velges på årsmøtet. I tillegg skal det velges et medlem til styret av og blant ansatte avløsere. Denne representanten kan ikke velges til leder eller nestleder. Styremedlemmene blir valgt for 2 år om gangen. Hvert år er 3 av styrets medlemmer på valg, første gang etter loddtrekning. Styret holder møte så ofte lederen finner det nødvendig eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Har et styremedlem forfall, skal dette meldes fra til laget i god tid, slik at varamedlem kan innkalles. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

§ 9.1. STYRETS OPPGAVER.

Styret skal lede lagets virksomhet i samsvar med vedtektene og de vedtak som gjøres av årsmøtet, og skal følge de instrukser som blir gitt av offentlige myndigheter. Styret skal kartlegge, organisere og administrere all utleie/ formidling av arbeidskraft slik at medlemmene får tjenelige løsninger. Styret er ansvarlig for at hele lagets virksomhet blir utført på en forsvarlig måte.

Videre skal styret bla.a.
Ha ansvar for at lagets økonomi er tilfredsstillende, og om nødvendig fastsette en administrasjonsavgift. Forvalte lagets midler og legge frem forslag om bruk av disponible midler.
Forberede og avgi innstilling i alle saker som legges frem for årsmøtet.
Unntatt er valgkomiteens oppgaver.
Sørge for at regnskapet er forsvarlig ført og revidert etter gjeldende regler.
Ha ansvar for lagets årsmelding.
Utarbeide budsjett og arbeidsplan for kommende år.
Ansette og avskjedige administrativt personale samt fastsette lønn og ansettelsesforhold.
Ha ansvar for at kontorene har tilfredsstillende bemanning og at kunnskapene til enhver tid står i forhold til arbeidsoppgavene. Videre at arbeidsforhold og arbeidsmiljø er slik at det skaper grunnlag for effektivitet og trivsel.
Arbeide aktivt for å utvikle laget videre, slik at medlemmene til enhver tid kan få de tjenester de har behov for.
Samarbeide med andre organ innen næringa for å utnytte ressursene best mulig, og for å styrke landbruket i lokalmiljøet.
Styret kan opprette arbeidsutvalg etter behov. (Vanligvis sammensatt av styreleder, et styremedlem og daglig leder.)
Styret kan vedta retningslinjer for verneombud og kan, i eget styrevedtak, gi verneombudet fullmakt på lagets vegne å foreta besøk hos den enkelte medlem.
Laget forpliktes ved underskrifter av lagets styreleder og ett styremedlem. Styret kan meddele prokura. Det skal føres protokoll over styrets møter. Utskrift av protokollen skal sendes styremedlemmene innen 14 dager etter hvert møte.

§ 10. VALGKOMITE.

Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag SA skal ha en valgkomite på 5 medlemmer. Det bør være 1 fra hver kommune som bedriften omfatter. Valget gjelder for 3 år. Første gang etter loddtrekning. En av de som har sittet lengst fungerer som leder i nemnda. Valgkomiteen foreslår nye medlemmer med nummererte varamedlemmer til styret. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg som holdes på årsmøtet unntatt revisor. Revisor skal velges etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal innstille på godtgjørelse til de tillitsvalgte. Årsmøtet kan fastsette instruks for valgkomiteen.

§ 11. TVISTER.

Tvist mellom Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag SA og et eller flere av lagets medlemmer som ikke blir løst i minnelighet, avgjøres ved voldgift. Voldgiftsretten består av tre medlemmer. Hver av partene velger et medlem og sorenskriveren i distriktet oppnevner lederen. Hvis en eller begge parter innen frist fastsatt av styret ikke har oppnevnt sitt medlem, blir vedkommende medlem oppnevnt av sorenskriveren. Krav om voldgift må være kommet til styret innen 3 måneder etter at medlemmet har fått kjennskap til det forhold som begrunner kravet. Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger.

§ 12. VEDTEKSTENDRING.

Endring i lagets vedtekter kan bare gjøres på årsmøtet. Det skal stå i innkallingen til årsmøtet hva endringen gjelder. Til gyldig vedtak kreves som hovedregel 2/3 flertall av de avgitte stemmer. I spesielle saker kreves 4/5 flertall.

§ 13. OPPLØSNING – FUSJON.

Vedtak om oppløsning av Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag SA blir gjort av årsmøtet. Gyldig vedtak om oppløsning krevers ¾ flertall av møtedeltakerne. Stemmeberettigede er i slike tilfeller de som er medlem av laget, og har betalt medlemskontigent.
Det årsmøtet som gjør vedtak om oppløsning velger et avviklingsstyre.
For vedtak om fusjon gjelder samme regler som ved oppløsning, unntatt valg av avviklingsstyre.
Oppnås ikke tilstrekkelig flertall på årsmøte, kan nytt årsmøte innkalles med 14 dagers varsel. Gyldig vedtak krever da 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer.
Ved vedtak om oppløsning skal eventuelle gjenstående midler, etter dekking av gjeld, henstå i ett – 1 – år i tilfelle et foretak med samme formål som Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag SA, blir dannet. Midlene vil da bli overdratt til nytt foretak. Hvis det innen ett år fra årsmøtet som vedtok avviklingen, ikke er stiftet nytt foretak, skal avviklingsstyret legge frem forslag om endelig disponering av gjenstående nettoformue etter følgende oppsett;
Nitti – 90 % av nettoformuen, etter avviklingskostnader er dekket, betales tilbake til aktive eiere/ medlemmer i forhold til samlet omsetning de siste fem årene. Det utbetales med lik prosentsats for alle år. Kunder som ikke er eiere/ medlemmer, skal ikke tilgodeses. De øvrige ti – 10- % av nettoformuen skal etter avtale overføres enten Norske Landbrukstenester, Norges Bondelag eller annen nasjonal landbruksorganisasjon, hvor midlene skal være sperret i fem år, med det formål at de kan frigjøres ved reetablering av foretak med tilsvarende formål som Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag SA. Etter fem år tilfaller midlene, den organisasjonen som har forvaltet dem i femårsperioden.

 

Vedtektene er godkjent av årsmøte 17.april 2012.
Vedtektene gjelder fra 17. april 2012.
Vedtektene er godkjent av Foretaksregisteret 10.09.2012.